Ubuntu df 命令详解另请参阅: cd     mkdir

 

基本用法     详细用法

 

基本语法

 

Options

参数 EN 解释 中文翻译 备注
数字 Python IDE

数字 Python IDE

Windows Vista / 7 / 8 / 10 (x64 位)

下载     网盘 1     网盘 2     网盘 3 (提取码 cs7s)

 

数字网页 IDE

数字网页 IDE

Windows Vista / 7 / 8 / 10 (x64 位)

下载     网盘 1     网盘 2     网盘 3 (提取码 cs7s)

 

数字翻译

数字翻译

Windows Vista / 7 / 8 / 10 (x64 位)

下载     网盘 1     网盘 2     网盘 3

详细用法

功能 命令规范 文字解释 示例 示例解释
数字管家

数字管家

Windows Vista / 7 / 8 / 10 (x64 位)

下载     网盘 1     网盘 2     网盘 3