Ubuntu rsync 命令详解


rsync 命令通过快速差分算法,进行高效数据镜像备份、文件传输-远程数据同步。 rsync 可通过 LAN/WAN 快速同步多台主机间的文件。

rsync 使用 "rsync 算法" 使本地和远程 2 个主机之间的文件达到同步,此算法只传送两个文件的不同部分,而不是每次都整份传送,因此速度相当快。

 

基本语法


rsync [OPTION]... SRC [SRC]... DEST

rsync [OPTION]... SRC [SRC]... [USER@]HOST:DEST

rsync [OPTION]... SRC [SRC]... [USER@]HOST::DEST

rsync [OPTION]... SRC [SRC]... rsync://[USER@]HOST[:PORT]/DEST

rsync [OPTION]... [USER@]HOST:SRC [DEST]

rsync [OPTION]... [USER@]HOST::SRC [DEST]

rsync [OPTION]... rsync://[USER@]HOST[:PORT]/SRC [DEST]

 

options 参数

# 参数 EN 解释 中文翻译 备注
数字 IDE Python

数字 IDE Python 2019

系统: Windows Vista / 7 / 8 / 10 (64 位)

下载: 本地     网盘 01     网盘 02

数字 IDE 网页

数字 IDE 网页 2019

系统: Windows Vista / 7 / 8 / 10 (64 位)

下载: 本地     网盘 01     网盘 02

详细用法

功能 # 命令规范 文字解释 示例 示例解释
01
数字化管家

数字化管家 2019

系统: Windows Vista / 7 / 8 / 10 (64 位)

下载: 本地     网盘 01     网盘 02

 

数字翻译

数字翻译 2019

系统: Windows Vista / 7 / 8 / 10 (64 位)

下载: 本地     网盘 01     网盘 02